Đại hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An Năm 2012

13/03/2012

Vào ngày 3/3/2012, Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An tổ chức Đại Hội Cổ Đông Năm 2011 tại Khách Sạn Hội An. Tham gia đại hội năm nay có 115 nhà đầu tư tham dự, đại diện cho 7.408.000 cổ phiếu, đạt 92,6% tổng số cổ đông.

Năm 2011, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An đạt 137,756 triệu đồng, đạt 97,2% KH năm, tăng 22% so với 2010. Lợi nhuận trước thuế đạt 30,410 triệu đồng, sấp xỉ năm 2010 và đạt 88,5% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 23,826 triệu đồng, tăng 11,6% so với năm 2010, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 17,3%, giảm 3,9% so với năm 2010, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 29,78%, tăng 11,6% so với năm 2010. Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu 2.978 đồng, tăng 11,6% so với năm 2010. cổ tức 2.383 đồng, tăng 7,5% so với năm 2010. Nộp ngân sách nhà nước là 17,609 triệu đồng, tăng 9,2% so với năm 2010. Số lượt khách đến công ty giảm 4%, ngày khách giảm 3%, trong đó ngày khách quốc tế tăng 4%, Công suất sử dụng buồng bình quân toàn hệ thống khách sạn giảm 1,1% so với năm 2010.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch do Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị giao cả về số tuyệt đối và số tương đối, nhưng tốc độ tăng trưởng năm 2011 khá cao đạt 22,8%; đó là sự cố gắng rất lớn của toàn Công ty, trong khi đó năm 2011 cải tạo khách sạn Hội An đến hết tháng 8/2011 mới xong, lượng khách nước ngoài đến lưu trú giảm, công suất sử dụng buồng giảm; bên cạnh đó sau khi nâng cấp đã nâng giá trị của khách sạn Hội An và giá bán phòng được nâng lên gần 60 USD/đêm phòng, đẩy mạnh công tác thị trường, tập trung khai thác khách qua mạng (tăng từ 10-15%), khai thác các nguồn khách corprates, mice, nên đã góp phần tích cực nâng hiệu quả kinh doanh. Dịch vụ ăn uống Cù Lao Chàm mới đưa vào hoạt động từ tháng 5 - 9/2011, nhưng hiệu quả mang lại rất cao, góp phần vào hiệu quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, các dịch vụ ăn uống, spa đạt thấp.

Hội Đồng Quản Trị đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 5 năm nhiệm kỳ ( 2006-2011), Đại hội đồng Cổ đông cũng đã bầu ra Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 5 năm mới ( 2012- 2017 ), ông Nguyễn Văn Bản được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ mới. Hội Đồng Quản Trị mới cũng đã trình kế hoạch kinh doanh 2012, các giải pháp thực hiện kế hoạch, các phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức, đóng góp nghĩa vụ nhà nước và chiến lược phát triển công ty 5 năm đến.

Icon Play video